Statut

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (“Službeni list RS”, br.51/09), na  Skupštini Udruženja održanoj dana 22.10.2017. u Novom Sadu usvojen je novi

 STATUT UDRUŽENJA

УдружењеRights For All

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

         УдружењеRights For All” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poštovanja, promocije i zaštite ljudskih prava.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 • Poštovanje ljudskih prava
 • Promocija ljudskih prava
 • Zaštita ljudskih prava
 • Edukacija i stručno usavršavanje dece, mladih i odraslih u oblasti ljudskih prava
 • Unapređivanje socijalne pravde i solidarnosti
 • Razvoj neposredne demokratije
 • Podsticanje građana na aktivno delovanje i učestvovanje u oblasti ljudskih prava
 • Uvažavanje različitosti
 • Sprečavanje svih oblika diskriminacije
 • Održavanje radionica u domenu ljudskih prava
 • Saradnja sa domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i asocijacijama koje se bave unapređivanjem poštovanja, promocije i zaštite ljudskih prava u skladu sa ciljevima Udruženja
 • Drugi ciljevi od interesa za unapređenje ideje i prakse zaštite i promocije ljudskih prava

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja,  seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava;

3) objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu i promociju ljudskih prava;

4) sprovodi edukaciju dece, omladine i odraslih u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava;

5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: УдружењеRights For All”.

Udruženje ima sedište u Novom Sadu, 21000, Balzakova 17.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje prilaganjem overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština i Zastupnik.

Zastupnik Udruženja se bira na Skupštini o čemu se donosi posebna Odluka o izboru zastupnika.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na inicijativu članova skupštine.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

5) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

6) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 10.

Rad Udruženja je javan.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Član 11.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu ljudskih prava, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 12.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, projekata, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Prestanak rada udruženja

Član 13.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 14.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 15.

Udruženje ima pečat pravougaonog oblika na kojem je ispisano: Удружење “Rights For All”, Balzakova 17, 21000 Novi Sad.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 17.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.