Savet Evrope

Savet Evrope (Council of Europe) je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, sa sedištem u Strazburu. Dva zvanična jezika ove organizacije su engleski i francuski.

Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Najvažniji akt ove organizacije je Evropska Konvencija o ljudskim pravima, a sudsku instituaciju Saveta Evrope čini Evropski sud za ljudska prava pred kojim se ostvaruje zaštitu prava i sloboda, garantovanih Evropskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Savet Evrope ima 47 članica koje su istovremeno i potpisnice Evropske Konvencije o ljudskim pravima. Članstvo nije uslovljeno članstvom u Evropskoj Uniji, mada je svih 28 zemalja Evropske Unije učlanjeno u Savet Evrope. Ova organizacija ne pripada institucijama Evropske Unije, a u okviru nje, nadležnost je podeljena između 6 osnovnih institucija u koje spadaju:

  1. Parlamentarna skupština
  2. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti
  3. Komitet ministara
  4. Generalni sekretar i Sekretarijat
  5. Komesar za ljudska prava
  6. Evropski sud za ljudska prava

U Beogradu se nalazi Kancelarija Saveta Evrope, koju je otvorio Generalni sekretar, 2001. godine. Ona sarađuje sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije, kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima.

I za sam kraj, od značaja je spomenuti da su posredstvom Saveta Evrope nastala i prva zvanična obeležja ujedinjene Evrope:

  1. Zastava – izgled evropske zastave čini 12 žutih zvezdica, raspoređenih u krug, koje se nalaze na tamno plavoj površini.
  2. Dan Evrope – dan osnivanja Saveta Evrope, 5. maj, postao je 1964. godine- Dan Evrope, a Evropska Unija je promenila Dan Evrope u 9. maj.
  3. Evropska himna – kao osnov evropske himne, poslužila je Oda radosti, iz Devete simfonije Ludviga van Betovena.

 

Jovana Vajdić

 

 

Please follow and like us: